window.document.write(""); < class="header"> < class="hdTop"> < class="container"> < class="clear"> < class="hdMd container">

< src="/html/Skins/Default/Img/Common/logo.png" width="156" height="69">

< src="/html/Skins/Default/Img/Common/hd-wenzi.png" width="200">

投资、移民、教育、资产配置一站式服务平台!

< class="hdPhone">

咨询热线:

400-873-1632

< class="hdNav"> < class="navBox container" id="navBox"> < class="ny-anli-ym"> < class="mbx borderBottom"> < class="container"> < src="/html/stories/ireland/Skins/Default/Img/Common/mbx-.png" width="16" height="15">辰龙捕鱼3D手机版 >成功案例> 爱尔兰投资移民 < class="anli-ym container"> < class="anli-ymRt"> < class="anlixqyHz"> < class="anlixqyCon">

恭喜美成达爱尔兰投资移民客户5年永居获得批复

< class="anli-xqy-tit">

类别:爱尔兰投资移民   发布时间 :2020-03-30    浏览人次 :3106

恭喜爱尔兰政府福利房投资客户获得5年永居批复,以后无需再继续每年登陆一天的要求。

< class="xqyBox-con">

恭喜美成达爱尔兰政府福利房投资移民项目的客户首获3换5转永居,以后无需再继续每年登陆一天的要求。

< src="/html/upload/image/20200330/1585554753635162.jpg" title="恭喜爱尔兰投资移民客户获得5年永居批复函" alt="恭喜爱尔兰投资移民客户获得5年永居批复函" width="600" height="823"/>

一起开看看这位爱尔兰福利房投资移民客户获得批复的时间节点:

1、2014年10月,客户递交爱尔兰投资移民申请

2、2015年2月,客户获批,并投资50万欧元,获得2年居住许可。

3、2017年3月,客户获得2换3居住许可,成功续签。

4、2020年3月,客户获得3换5转永居批复。

为什么美成达的客户3年居住许可换5年永居如此顺利?

1、投资人在投资款转移过程中清晰体现在律师客户账户和项目方账户之间;并有足够的证明,是投资人自由资金,而非融资或其他形式投资。

2、没有成为爱尔兰的经济负担;美成达的投资人均配有专职的客服人员,陪同客户5年内的任何事物的咨询和指导,美成达很清楚,投资人在完成投资之后只是他移民第一步,而且这只是一个开始,伴随而来的是复杂和繁琐的后续安家,居住,和办理各证的事宜,特别是在一个陌生的国家里,在语言不通,关系不明的情况下,美成达无间断的与客户沟通,完成复杂的安家服务,和后续客服服务事宜。以避免客户无意中成为了爱尔兰的经济负担。造成3换5的失败。并且上述的服务都没有额外收费!

3、最重要的是,客户在过去五年中投资行为的报告,5年中项目的进展情况及项目方过去几年的财务审计报告,以证明投资人的资金真正用于项目。这个是其他项目方无法获得3换5的最大原因。美成达严格按照移民局要求进行项目操盘,安全,可靠,稳健的做事风格受到众多投资人和投资机构的认可。

移民爱尔兰,无论是生活环境还是子女教育,都是顶尖的。现美成达更是推出了当地房产抵押担保投资项目,最大程度上保障了投资人资金的安全,项目详细情况可联系美成达爱尔兰投资移民顾问咨询。


< class="xyqFenye"> < 上一篇爱尔兰移民4月份递交的客户可先递交原始文件 >下一篇全球在疫情紧张局势下,爱尔兰移民更值得投资! < class="footer"> < class="ftBox container">
< src="/html/Skins/Default/Img/Common/ft-tit02.png" width="35" height="35">旗下业务机构
亲属移民台山公司 新梦留学 美高留学 签证超市
< class="ftRt"> < class="ewm" style="margin-right:30px;"> < src="/html//2019/mdotmcd.png" width="113" height="113">

扫码打开手机版

< class="ewm"> < src="/html/Skins/Default/Img/Common/ftewm.png" width="113" height="113">

官方公众号

< class="ftBq"> < class="ftPhone"> 咨询热线

400-873-1632

广东美成达信息咨询服务有限公司

Copyright 1999-2022 All Rights Reserved.

粤ICP备2021137038号

< class="link"> < class="linkBox container">

友情链接Links

< id="alterContentFrom" style="display: none;"> < class="alterContent"> < class="alterTitle">< class="alterlogo" src="/html/images/20181113_LOGO.png"> < src="/html/images/20181113_CLOSE.png"> < class="alterCenter"> < src="/html/images/20181113_466x177px.png" /> < class="alterButton">
< class=" name" type="text" name="uname" id="uname" maxlength="8" placeholder="您的姓名" value=""/> < class=" tel" type="tel" name="cell" id="cell" placeholder="手机号码" maxlength="12" value=""/> < type="button" class="btn_a" onclick="AlterFormSubmit();"/> < name="l" class="hidden_l" type="hidden" value="希腊购房移民私享会"/> < type="hidden" class="hidden_domain" name="domain" value="/html/htmls/greece/jcjaqnfhjqi.html"/>
< id="alert" style="display:none;"> < class="weui-mask"> < class="bg"> < class="bgcontent">

< class="bgbutton" onClick="close('alert')" id="alertbtn">确定 < id="KF"> < class="KFclose">< src="/html/KF/KFclose.png" width="50" height="14" onclick="$('#KF').hide(500);" /> < class="KFmain">
< name="tel" id="tel2" type="tel" placeholder="输入手机号码" class="hdtxt">
< name="cmem" type="hidden" value="即时电话回呼"> < name="ly" type="hidden" value="美成达官网"> < name="http" type="hidden" value="www.mcdvisa.com/stories/ireland/jkoyzfnzhcv.html"> < name="uname" type="hidden" value="未提供"> < id="KFsubmit" onclick="$('#TelForm').submit();">